Department of KANNADA


SINDUSHREE
KANNADA HOD - (HOD)


JANAKI V


HEMALATHA


SHEELAVATHI B R

Department of HINDI


DR.MALATHI PRAKASH

Department of SANSKRIT


DR.GOPAL KRISHNA BHAT

Department of ENGLISH


MAHANANDA MADLI
ENGLISH - HOD


NIKITHA A


SOWMYA NADIG


USHA SUNDARESH