Department of COMPUTER SCIENCE


ANIL KUMAR G M (HOD)


MANJUNATH NAYAK


SRIMAYI T A


PALLAVI N G


RASHMI V SAVADI


DAKSHAYINI B H


VINOTHA R