Department of COMMERCE


RAVI VERMA
COMMERCE-HOD


DAMODAR PAI B P


SHWETHA KALKERI


SACHIN M J


DEEKSHITHA


SHANKARAMMA


RANJITHA


SAVITHA


DIVYA